FAQs Complain Problems

राजपत्र

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ 08/16/2022 - 13:16
योजना सुपरिवेक्षण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ 08/16/2022 - 13:14
मुसिकोट नगरपालिकाको कर तथा गैर कर राजस्व सम्बन्धी ऐन, २०७५ 08/16/2022 - 13:14
सडक मर्मतकर्ता(लेन्थवर्कर्स) व्यवस्थापन एवं सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ 08/16/2022 - 13:12
व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ 08/16/2022 - 13:11
नगर प्रहरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ 08/16/2022 - 13:11
नगर प्रहरी ऐन, २०७५ 08/16/2022 - 13:10
स्थानीय तहको विनियोजन ऐन, २०७५ 08/16/2022 - 13:08
स्थानीय तहको आर्थीक ऐन, २०७५ 08/16/2022 - 13:07
मुसिकोट नगरपालिकाको शिक्षा नियमावली (प्रथम संशोधन) २०७५ 08/14/2022 - 17:08

Pages