FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा । (ना.प.स्वा.प्रा, अ.हे.ब, अ.न.मी (SBA), अ.न.मी)

विज्ञापन शिक्षक(मा.वि. अंग्रजी र विज्ञान)

सूचना(कृषि उपज विक्रि सुनिश्चितता कार्यक्रम)

प्रारम्भिक सूची प्रकाशन गरिएको सूचना(ना.प.स्वा.प्रा., अ.हे.व., अ.न.मी.)

शिक्षकको पदीय तथा आचार संहिता पालना गर्ने समबन्धमा

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी विज्ञापन(मा.वि.विज्ञान, नि.मा.वि.गणित, विद्यालय सहयोगी)

बजार सुनिश्चितता कार्यक्रमका लागि कृषक सुचिकृत गर्ने सम्बन्धमा

Invitation for Quotations(Constructions of sivalaya mandir ward no.1, truss work ward 1-9,)

बोलपत्र स्वीकृतीको आशयको सूचना(कवर्ड हल निर्माण वामीटक्सार)

लोगो(प्रतिक चिन्ह) निर्माण सम्बन्धी सूचना

करार सेवामा नगर प्रहरी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

न्युनतम रोजगारीको सूचिमा सूचिकृत हुनका लागि निवेदन दिने बारे

करार सेवामा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

सूचना(अपाङ्गता परिचयपत्र विवरण कार्यक्रम)

जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी सूचना(जिल्ला प्रशासन कार्यालय तम्घास, गुल्मी)

सार्वजनिक सुनुवाइ सम्बन्धी सूचना

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना(मा.वि. अंग्रजी र विज्ञान)

विद्यालय सहयोगी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना(गणित)

विद्यालय सहयोगी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

विज्ञान शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना(गुनासो सुनुवाई अधिकारी)

अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना(रोजगार संयोजक)

प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूचि प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा(भेटेरीनरी डाक्टर)

शिक्षा शाखा विज्ञापन(विज्ञान शिक्षक)

प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सुचि प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा(गुनासो सु्नुवाई अधिकारी)

प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूचि प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा(रोजगार संयोजक)

विज्ञापन शिक्षा शाखा(कला र खेलकुद शिक्षक)

बोलपत्र स्वीकृती आशयको सूचना

मुसिकोट नगरपालिका १३ ‍औं नगरसभा अधिवेशन कार्यसूची र समय तालिका

अन्तिम नतिजा प्रकासन गरिएको सूचना(कार्यालय सहयोगी)

स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सम्बन्धमा

करार सेवामा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना(पशु चिकित्सक)

प्रारम्भिक सूचि प्रकाशन गरिएको सूचना(कार्यालय सहयोगी)

करार सेवामा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना(रोजगार संयोजक)

https://pmep.gov.np/pdf?viewer=actregulation%2F1576571943-%E0%A4%B0%E0%A...

परिक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना

जानकारी सम्बन्धमा

गुनासो सुनुवाई अधिकारी नियुक्ति सम्बन्धी सूचना

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको सूचना

करारमा भेटेरिनरी डाक्टर नियुक्ति सम्बन्धी सूचना

योजना सम्झौता सम्बन्धमा

विज्ञापन(शिक्षा शाखा)

करार सेवामा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

https://pmep.gov.np/pdf?viewer=actregulation%2F1576571943-%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%9C%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%9C%E0%A4%95-%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%AA%E0%A4%A6%E0%A4%A3%E0%A5%8D%E0%A4%A1-%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AC-%281%29.pdf

रोजगार संयोजकको पदपूर्ति र सेवासुविधा सम्बन्धी मापदण्ड,२०७६

https://pmep.gov.np/pdf?viewer=actregulation%2F1576571943-%E0%A4%B0%E0%A...

टोल विकास संस्था गठन सम्बन्धमा

सूचना प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा

प्रश्ताव आह्वानको सूचना(पशु सेवा शाखा)

सूचना प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा(नयाँ आलुवाली पकेट विकाश कार्यक्रम सम्बन्धमा)

सूचना प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा(कफि पकेट कार्यक्रम निरन्तरता सम्बन्धमा)

वडादशैं शुभकामना

विज्ञापन(शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी)

विज्ञापन(शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी)

अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना

अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना

अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना

तालिमको जानकारी तथा सहभागिता सम्बन्धमा

प्रारम्भिक सुची प्रकाशन गरिएको सूचना

शिक्षा शाखाको विज्ञापन

अन्तर्क्रिया गोष्ठी समबन्धमा(सहकारी)

करार सेवामा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सुचना

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सुचना

लेखा परीक्षणका लागि सुचि दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना ।।

विज्ञापन(निमावि शिक्षक)

अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना(रोजगार सहायक)

प्रारम्भिक सुचि सच्याई पुन: प्रकाशन गरिएको ।

रोजगार सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

परिक्षा सञ्चालन बारे

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना

प्रारम्भिक सूचि प्रकाशन गरिएको सुचना

अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना

विद्यालय उमेर समूहका बालबालिकाहरु विद्यालय बाहिर रहेको भए विवरण उपलब्ध गराउने बारे

प्रारम्भिक सूचि प्रशासन गरिएको सूचना

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

स्वयंसेवी गणक पदमा सेवा करारमा स्वयंसेवी गणक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

वार्षिक कार्यक्रमहरु पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

निती तथा कार्यक्रमका लागि सुझाव पठाउने सम्बन्धी सूचना

करार सेवामा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

सूचना/विज्ञापन बापतको रकम भुक्तानी सम्बन्धी सूचना

शिक्षक छनोट परिक्षा स्थगित सम्बन्धी अत्यन्तै जरुरी सूचना

परिक्षा सञ्चालन सम्बन्धमा

एघारौं नगरसभा कार्य सूची र समय तालिका

शिक्षक आवश्यकता समबन्धी सूचना

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

विज्ञापन(शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना)

ठेक्का रद्द गरिएको सम्बन्धी सूचना(महेन्द्र नमुना मा.वि.)

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय गुल्मीको कोशेली घर सञ्चालन सहयोग सम्बन्धी सूचना

अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना

शिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वा सम्बन्धि सुचना

कर्मचारी कार्यविवरण

कर्मचारीको कार्यसम्पादन करार सम्झौता

प्रारम्भिक सूचि प्रकाशन गरिएको सूचना

करार सेवामा कर्मचारी लिने सम्बन्धी सूचना

दशाैं नगरसभाको कार्यसुचि र समय तालिका

लेखा परिक्षणका लागि सूचि दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना

प्रारम्भिक सूचि प्रकाशन गरिएको सूचना(मेडिकल अधिकृत)

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

,

Invitation for Bids(त्रिभुवन मा.वि.)

बोलपत्र स्वीकृतीको आशयको सूचना

बोलपत्र स्वीकृतीको आशयको सूचना

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना(मेडिकल अधिकृत)

कवाडी करको ठेक्का बन्दोवस्त सम्बन्धी सूचना

अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना

प्रारम्भिक सूचि प्रकाशन गरिएको सूचना

,

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

शिक्षक छनोट सम्बन्धी सूचना

मुसिकोट नगरपालिका वडा नं. ७ मा लागु हुने गरी अत्यावश्यक बाहेकका अन्य सेवा पूर्ण रुपमा बन्द गरिएको सूचना

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी विज्ञापन

विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना

नवौं नगरसभाको कार्यसूची र समय तालिका

राय/सुझाव उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा

जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी सूचना

घटना दर्ता अभियान सम्बन्धी सूचना

जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी प्रारम्भिक कारबाहीको लागि जारी गरिएको सार्वजनिक सूचना

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

कफि विकास केन्द्रकाे लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रण सम्बन्धी सूचना

करार सेवामा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सुचना (प्राविधिक सहायक)

अ.हे.ब.पदकाे नतिजा प्रकासन गरिएकाे सूचना

सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरुको लागि सेनिटरी प्याड खरिदको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

युवा प्रतिभा खाेजी प्राेत्साहन अन्तरगत विचार लेखन प्रतियाेगितामा सहभागी हुने सम्बन्धमा

प्रारम्भिक सुची प्रकाशन गरिएको सूचना

यु्वा उद्यम कार्यक्रमको लागी प्रस्ताव आव्हान गरिएको सूचना

न्युनतम रोजगारीमा संलग्न हुनका लागि निवेदन दिने बारे सूचना

गरिब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण सम्बन्धी मुसिकोट नगरपालिकाकाे सार्वजनिक अनुरोध ।

युवा उद्यम कार्यक्रम गर्न वित्तिय सेवा प्रदायक संस्था छनाेटका लागि आशय पत्र माग सम्बन्धी सुचना

करार सेवामा कर्मचारी लिने सम्बन्धी सूचना

आठौं नगरसभाको कार्यसूचि र समयतालिका

नतिजा प्रकाशन(कार्यालय सहयोगी)

प्रारम्भिक सुची प्रकाशन गरिएको सूचना

अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको(सुपरिवेक्षक र गणक)

कार्यालय सहयोगी सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना

प्रारम्भिक सूची प्रकाशन गरिएको

भुल सुधार गरिएको

विज्ञापन सम्बन्धमा

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी दोस्राे पटक सूचना(सामीं)

वैकल्पिक उम्मेदवारलाइ सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना

अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना(गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम बिकास कार्यक्रम)

सेवा करारमा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

ठेक्का रद्द गरिएकाे अत्यन्त जरूरी सूचना

प्रारम्भिक सुची प्रकाशन गरिएको सूचना

उद्यम विकास सहजकर्ताकाे लागि दरखास्त आव्हान सम्बन्धी सूचना

सिलबन्धी बोलपत्रको सूचना(ढुङ्गा, गिटी, बालुवा)

बोलपत्र स्वीकृत आसयको सूचना

विद्यालय लेखा परिक्षण सम्बन्धमा

नगर प्रमुखको हार्दिक अनुरोध

कार्यालय शिल गरिएको अत्यन्त जरूरी सूचना

प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण(IEE) सम्बन्धमा सार्वजनिक सूचना

अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको

प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत एवं आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना(प्रशासकीय भवन)

प्रारम्भिक सूची प्रकाशन गरिएको सूचना

मुसिकोट नगरपालिकाको वडा नं. ६ शिल गरिएको सूचना

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी दोस्राे पटक प्रकाशित सूचना

व्यक्तिगत सुरक्षा सामाग्री खरिद सम्बन्धी सिलबन्धी दरभारपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

सूचना । सूचना ।। सूचना ।।।

अन्तिम नतिजा प्रकाशन(राेजगार संयाेजक)

करार सेवामा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सुचना

प्रारम्भिक सूचि प्रकाशन गरिएकाे सूचना(राेजगार संयाेजक)

कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन सम्बन्धी सूचना

आ.व.२०७६/०७७ काे सम्पत्ति विवरण बुझाउने सूचना

प्रधानमन्त्री राेजगार कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना

संक्षिप्त सुचि प्रकाशन गरिएकाे सूचना(सुरक्षित आप्रवासन परियाेजना(सामी))

राेजगार संयाेजक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

http://pmep.gov.np/pdf?viewer=actregulation%2F1576571943-%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%9C%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%9C%E0%A4%95-%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%AA%E0%A4%A6%E0%A4%A3%E0%A5%8D%E0%A4%A1-%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AC-%281%29.pdf

कोभिड १९ सम्बन्धमा नगर प्रमुखको हार्दिक अपिल

कोभिड १९ सम्बन्धमा नगर प्रमुखको हार्दिक अपिल

भारतबाट आउने व्यक्तिहरुकाे सहयाेग/ समन्वयका लागि सूचना

बाेलपत्र दाखिला गर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना

बाेलपत्र दाखिला गर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना

C-MIS सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी सूचना

बाेलपत्र दाखिला गर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना

सहयोगको लागि हार्दिक अपिल

मिति २०७६/१२/२० गतेकाे कार्यपालिका बैठककाे निर्णय

सूचना ।

अत्यन्तै जरुरी सूचना ।

सुरक्षित आप्रवासन परियाेजना(सामी)काे परिक्षा समय,पाठ्यक्रम र कर्मचारी आवश्यकता थप सम्बन्धी सूचना

सामाजिक विकास मन्त्रालयको सूचना

प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना

वैकल्पिक उम्मेदवारलाइ करार सेवामा लिने सम्बन्धी सूचना

सुरक्षित आप्रवासन परियाेजना(सामी)काे लागि कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

बाेलपत्र स्वीकृतकाे आशयकाे सूचना

अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण शिविर बस्ने सम्बन्धमा ।

छत्रभूमी संरक्षण प्रतिष्ठानकाे सूचना

कृषी सम्बन्धी सूचना

नगरपालिका स्तरिय सांस्कृतिक समिति गठन गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।

सार्वजनिक विदा सम्बन्धी सूचना

जिल्ला अदालत गुल्मीको सूचना

अाधारभूत स्वास्थ्य तथा पूर्ण सरसफाइ स्वयंसेवकको नतिजा सम्बन्धी सूचना

,

आधारभूत स्वास्थ्य तथा पूर्ण सरसफाइ स्वंयम सेवक उम्मेदवारको सूचिकरण गरिएको सूचना

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ केन्द्र पाल्पाको सूचना

कर्मचारीसँगको सम्बन्ध सुमधुर छ

सूचना टाँस गरिएको सम्बन्धमा ।

करार सेवामा कर्मचारी लिने सम्बन्धी सूचना

करार सेवामा कर्मचारी लिने सम्बन्धि सूचना ।

करार सेवामा कर्मचारी लिने सम्बन्धी सूचना ।

कर्मचारी अावश्यकता सम्बन्धी सूचना

प्रेश विज्ञप्ति

सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना

MIS अपरेटर र फिल्ड सहायक पदकाे अन्तिम याेग्यताक्रम सुची प्रकाशन गरिएकाे

MIS अपरेटर र फिल्ड सहायकको अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना

सफल उम्मेदवार सिफारीस सम्बन्धमा

उम्मेदवार सुचिकरण गरिएको सम्न्धमा ।

,

सूचना !!सूचना !!सूचना !!

उममेदवारहरु सिफारीस गरिएको सम्बन्धमा ।

, ,

सफल उम्मेदवार सिफारीस सम्बन्धमा ।

उम्मेदवारहरुकाे सुचिकरण गरिएकाे सम्बन्धमा।

, ,

करार सेवामा कर्मचारी लिने सम्बन्धी सूचना ।

सम्पत्ती विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको पाठ्यक्रम ।

नगर प्रहरी लिने सम्बन्धी सूचना रद्ध गरिएको बारे ।

तीज गीत प्रतियोगिता सम्बन्धी सूचना

करारमा कर्मचारी लिने सम्बन्धी सूचना(संशोधित)

, ,

उम्मेदवारको सूचिकरण गरिएको सूचना

कर्मचारी अावश्यकता सम्बन्धी सूचना

सूचना !!

बाेलपत्र अस्वीकृत भएको सूचना

अत्यन्त जरूरी सूचना

उम्मेदवारको सूचिकरण गरिएको सूचना

कर्मचारी अावश्यकता सम्बन्धी सूचना

बाेलपत्र सम्बन्धी सूचना

करारमा सेवा लिने सम्बन्धि सूचना

शिक्षक अावश्यकता सम्बन्धी सूचना

सहकारीहरूबाट निविनतम सोच सहितका रोजगारी तथा उत्पादन प्रस्तावमा आधारित योजना माग सहयोग कार्यक्रमको प्रस्ताव माग सम्बन्धी भुमि व्यवस्थापन , कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको सूचना

जिल्ला प्रशासन कार्यलय गुल्मीकाे नेपाल विधुत प्रािधकरण अन्तर्गत बुर्तिबाङ्ग–पाैंदीअमराइ–तम्घास–सन्धिखर्क–गाेरूसिङ्गे १३२ के.भी. प्रशारण लाइन सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना

Drone Camera उडान सम्बन्धी जिल्ला प्रशासन कार्यलयकाे अत्यन्त जरूरी सूचना

लिखित तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,गुल्मीकाे अत्यन्तै जरूरी सूचना

सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना

सूचना ।। सूचना ।। सूचना ।।।

सरकार विकास र समृद्धिको एक मात्र एजेण्डा वोकेर अगाडि वढेको रायमाझिको दावी

३ वर्ष भित्र नेपाल विकासशिल देशमा स्तरोन्नती गर्छौ–परराष्ट्र मन्त्रि ज्ञवाली

मुसिकाेट नगरपालिकाले ३५ बुँदे घाेषणापत्र जारी ।

मुसिकाेट नगरपालिकाकाे अायाेजनामा हुन गहिरहेकाे बाैध्दिक संमेलनकाे निमन्त्रणा

भुमि व्यवस्था,कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय,बुटवल नेपाल बाट प्रकाशित पशु सेवा सम्बन्धी सूचना

सूचना ।। सूचना ।। सूचना ।।।

सूचना ।। सूचना ।। सूचना ।।।

कर्मचारी अावश्यकता सम्बन्धी सूचना

कफिकाे प्रवर्ध्दन गर्दै मुसिकाेट नगरपालिका

कर्मचारीकाे अन्तिम नामावली प्रकाशन सम्बन्धी सूचना(भेटेरेनरी)

कर्मचारीकाे अन्तिम नामावली प्रकाशन सम्बन्धी सूचना(अमिन)

कर्मचारीकाे अन्तिम नामावली प्रकाशन सम्बन्धी सूचना(कृषि अधिकृत)

कर्मचारीकाे अन्तिम नामावली प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

,

कर्मचारी अावश्यकता सम्बन्धी सूचना

सावर्जनिक सूचना

मुसिकोटको बजेट ४१ करोड, के छ नीति तथा कार्यक्रममा ? (पुर्णपाठ सहित)

मुसिकोटको बजेट ४१ करोड, के छ नीति तथा कार्यक्रममा ? (पुर्णपाठ सहित)

मुसिकोट नगरपालिकाले बडिगाड नदिमा ¥याफ्टिङ्ग चलाउने !

मुसिकोट नगरपालिकाले बडिगाड नदिमा ¥याफ्टिङ्ग चलाउने !

IT इन्जिनियर नियुक्ति सम्बन्धी जरुरी सूचना

प्रस्तुत सम्बन्धमा यस नगरपालिकाद्दारा विज्ञापन गरिएको सूचना प्रविधि अधिकृत(क्ष्त् यााष्अभच) को पदमा नियुक्ति सम्बन्धी विज्ञापन यस नगरपालिकाको कार्यपालिकाको बैठकबाट सम्पूर्ण रुपमा रद्द गर्ने निर्णय गरेको हुदा सरोकारवाला सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
 

IT Officer काे छाेटाे सूची प्रकाशन सम्वन्धमा

IT Officer काे छाेटाे सूची प्रकाशन सम्वन्धमा