FAQs Complain Problems

मालिका मन्दिर

Read More

ग्वादिका चाैर

Read More

सालिमे दह

Read More

मुसिकोट दरबार

Read More

सूचना

जन प्रतिनिधि

पदाधिकारी

सेवाहरु

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- तुरुन्त
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

नागरिकता निवेदन
२ प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो
सम्वन्ध विच्छेदको प्रमाणपत्र

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- तुरुन्त
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

नागरिकता निवेदन
२ प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो
जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र
अपाङ्गता परिचयपत्र

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- तुरुन्त
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

निवेदन
२ प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो
जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र
संरक्षकको नागरिकता
बाबु/आमाको जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- मंशिर-पुस
जिम्मेवार अधिकारीः- योजना प्रमुख
सेवा दिने कार्यालयः- योजना शाखा
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

वडा/टोल भेलाबाट योजना माग गर्ने
विषयगत समितिमा छलफल गर्ने
एकीकृत योजना तर्जुमा समितिमा छलफल गर्ने
कार्यपालिकाबाट पारित गर्ने
गाउँसभाबाट अनुमोदन गर्ने

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- प्रकृया पूरा भएमा २ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- योजना प्रमुख
सेवा दिने कार्यालयः- योजना शाखा
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

वडाध्यक्ष वा वडा सदस्यको
उपस्थितिमा उपभोक्ता भेला
अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्ष
मध्ये एउटा महिला सहित ७ देखि
११ जनाको उपभोक्ता समिति गठन
महिला सहित ५ जनाको
अनुगमन समिति गठन
उपभोक्ता समितिका
पदाधिकारीहरुको नागरिकता
प्राविधिक लागत स्टीमेट
अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षको
संयुक्त बैँक खाता खोल्ने
कार्यालय सँग सम्झौता गर्ने

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- कार्यान्वयनको क्रममा यथाशिघ्र
जिम्मेवार अधिकारीः- योजना/प्राविधिक/अन्य कर्मचारी, अनुगमन समितिका पदाधिकारी समेत
सेवा दिने कार्यालयः- योजना शाखा
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

मौखिक तथा लिखित

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- प्रकृया पूरा भएमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- योजना/ लेखा
सेवा दिने कार्यालयः- योजना/ लेखा शाखा
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१. कार्यसम्पन्न भएको प्राविधिक प्रतिवेदन नापी किताब
२. योजनामा खर्च भएको रकमको विल भरपाई,
३. फर्छौटको लागि उपभोक्ता समितिको निर्णय,
४. खर्च सार्वजनिक गरेको निर्णय,
५. सार्वजनिक लेखा परिक्षणको प्रतिवेदन,
६. काम सम्पन्न भएको अनुगमन समितिको प्रतिवेदन, कार्य सम्पन्न भएको प्राविधिक मूलयाङ्कन ।

सेवा प्रकारः- सेवा/सिफारिस
सेवा समयः- काजजात पेश भई स्पष्ट भएमा पालो अनुसार तुरुन्त
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- निवेदन दस्तुर रु. १०० नागरिकता सिफारिस, रु. २०० नागरिकता प्रतिलिपि सिफारिस
आवश्यक कागजातहरुः-

१. बाबु आमाको नागरिकताको प्रमाणपत्र
२.जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र
३.शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र
४.निवेदन फाराम
५. स्पष्ट नभएमा सर्जमिन मुचुल्का

सेवा प्रकारः- व्यवसाय
सेवा समयः- साेही दिन, सर्जिमिनको हकमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- कार्यालय प्रमुख
सेवा दिने कार्यालयः- वडा वा नगरपालिका
सेवा शुल्कः- आर्थिक ऐन अनुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

१.नागरिकताकाे फाेटा कपी,

२. निवेदन

सेवा प्रकारः- व्यवसाय
सेवा समयः- साेही दिन, सर्जिमिनको हकमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- कार्यालय प्रमुख
सेवा दिने कार्यालयः- वडा वा नगरपालिका
सेवा शुल्कः- आर्थिक ऐन अनुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

नागरिकताकाे फाेटाे कपी 

Pages

जानकारी